Szkolenia BHP - bardzo wazne slowo kluczowe

;

Solidnie sporzdzona przez nas dokumentacja ureguluje sprawy dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy.

Sporzdzona przez nas dokumentacja spenia najnowsz norm ISO 9001:2008, co pozwoli pracodawcy unikn konfliktw z Pastwow Inspekcj Pracy, Sanepidem bd Stra Poarn.

Aby uatwi Pastwu prac i zaoszczdzi cenny czas nasza firma sporzdzi ca, zgodn z prawem dokumentacj BHP.

 
Instrukcja - obiekty budowlane

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw i innych terenw, waciciel obiektu przeznaczonego do wykonywania funkcji uytecznoci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich ma obowizek opracowania instrukcji bezpieczestwa poarowego.

Instrukcja stworzona przez nasz firm opracowywana jest indywidualnie do obiektu, zawiera plany rozmieszczenia sprztu ganiczego i znakw ewakuacyjnych, plany ewakuacji w formacie A3 do rozmieszczenia na kondygnacjach. Opracowana jest zgodnie z obowizujcymi przepisami przeciwpoarowymi, charakteryzuje si konkretn, bogat w rysunki i zdjcia treci. Podstawowym zadaniem instrukcji jest stworzenie maksymalnego bezpieczestwa poarowego ludziom przebywajcym w danym obiekcie oraz moliwoci natychmiastowego bezpiecznego opuszczenia obiektu.

 
Ocena ryzyka zawodowego

Kady pracodawca zobowizany jest do oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego danego stanowiska pracy, musi rwnie zastosowa niezbdne rodki profilaktyczne. Zakres wykonania tych czynnoci jest jednym z najczciej kontrolowanych przez Pastwow Inspekcj Pracy i Sanepid obowizkw pracodawcw.

Centrum Szkole BHP Micha Motyka zapewnia swoim Klientom moliwo przeprowadzenia ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach. Nasze fachowe podejcie przy tworzeniu takiej oceny pociga za sob szereg korzyci dla naszych Klientw.

 
Opracowanie regulaminu pracy

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ktry ustala wewntrzny porzdek i organizacj w zakadzie pracy oraz okrela prawa i obowizki zarwno pracownika jak i pracodawcy, zwizane z procesem pracy. Wyej wymieniony dokument jest wymagany u pracodawcy zatrudniajcego powyej 20 pracownikw. Take w tej kwestii pracodawca moe liczy na fachow obsug w tej dziedzinie. Nasza kadra sporzdzi regulamin pracy po wczeniejszym ustaleniu z pracodawc struktury funkcjonowania zakadu pracy.

 

Centrum szkole BHP starannie i kompleksowo opracuje dla Pastwa pen dokumentacj BHP. Dokumentacja jest zgodna z aktualnie obowizujcymi przepisami i na pewno bdzie pomocna podczas kontroli Pastwowej Inspekcji Pracy. Nasi specjalici sumiennie przygotuj dla Pastwa dokumentacj z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy w zalenoci od wymaga i potrzeb klienta.

 
Plany ewakuacyjne

Jako jedyna z nielicznych film dziaajcych w poudniowej Polsce wykonujemy dla naszych klientw plany ewakuacyjne. Plany ewakuacyjne w jasny i graficzny sposb pokazuj drog ucieczki osb zagroonych w wybuchu poaru. Plan taki zawiera rwnie rozmieszczenie sprztu ganiczego, drg ewakuacyjnych. Lokalizacj i charakterystyk pomieszcze oraz miejsce w budynku, w ktrym si obecnie znajdujemy oznaczone punktem o nazwie ?TU JESTE?. Nasi specjalici doo wszelkich stara aby przygotowany przez nas materia spenia oczekiwania klientw.

 

Dla cakowitego zadowolenia naszych klientw rozszerzylimy ofert sporzdzania dokumentacji bezpieczestwa i higieny pracy. Bazujc na zdobytym dowiadczeniu naszej kadry opracujemy dla klienta wszelkiego rodzaju rejestry, polecenia suby BHP, ramowy program szkole BHP i P.Po, tabele przydziau odziey oraz rodkw higieny osobistej. Stworzona przez nas dokumentacja jest przejrzysta i czytelna oraz spenia wszystkie wytyczne i normy prawne.